آسیاب آبی پودان(واقع درصحرای پودان)

همانطور که قبلا در موردآسیاب های آبی فلات مرکزی در مقدمه مطلب آسیاب شاه صحبت کردیم .و چگونگی فعالیت های این آسیاب های آبی با آب قنات صحبت کردیم.به یکی دیگر از گنجینه های میراث فرهنگی می پردازیم.آسیاب آبی صحرای پودان یکی از نمونه های آسیاب های آبی است که با آب قنات کارمی کرده است.در زیر تصاویر این آسیاب را می بینید:

۱

۲

۳

۴

۵

۷

۸

۹

۱۰

 مردم بافرهنگ شهرستان شهرضا دست به دست هم درحفظ وصیانت ومرمت این گنجینه های با ارزش کوشا باشیم.

گردآورنده:عمادالدین منصف