آموزشگاه حرفه ای شهرضا سال ۱۳۳۵

۲

۱- آقای محمدعلی بهرامی «رئیس بازرسی آموزش وپرورش شهرضا» – آقا علی فرزانه «معاون آموزش وپرورش شهرضا» – آقای فضل ا… مطیعی «رئیس آموزشگاه حرفه ای »-آقای حاج مهدی مولایی «مدیر چاپخانه و روزنامه ندای شهرضا»

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا