آیت الله مجاهد حاج شیخ محمدحسین قمشه ای(ره)

آیت الله حاج شیخ محمدحسین بن قاسم قمشه ای کبیر از اجله علمای فقیه واعظ واز شاگردان مکتب علامه انصاری وعلامه سیدحسین کوهکمری وآیت الله میرزا محمدحسن شیرازی وغیره بوده مشارالیه یکی از علماءبرجسته زمان خودشده.

حاج شیخ محمدحسین سری پرشورازوطن پرستی نیزداشته ودرجنگهای اول که عده ای برای جنگ با انگلیسیها رهسپار عراق ونجف وبرلین شده اند؛ایشان نیز به صف مجاهدین پیوسته شیخ درمحرم از سال۱۳۳۶هجری قمری برابربا اسفند ماه ۱۲۹۶هجری شمسی درسن ۸۶ سالگی وفات ودر نجف اشرف درمقبره شیخ الشریعه مدفون شد.

شیخ دارای تألیفاتی چند ازجمله: ۱- ادلِه الرشاد درشرحال نجاه العباد ۲ – عده طریق التدقیق در۱۴مجلد

منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه۷۷

گردآورنده:عمادالدین منصف