اردوی دانش آموزی سال ۱۳۵۰

اردوی دانش آموزی سال ۱۳۵۰
آقای قریشی (سمت راست)، آقای مسیح‌اله دباغ (سمت چپ)