هنرمند سفالگر علیرضا سهیلی

هنرمند توانا آقای علیرضا سهیلی فرزند عباس سهیلی متولد ۱۳۴۴درشهر شهرضا متولد شدوتا۳ابتدایی بیشتر درنخواند وبه اصرار پدر به کارگاه سفالگری رفت. توانایی او به این حد بود که درسن ۱۷سالگی کارگاهی را برای خود راه اندازی کرد.او تمام کارهای چرخکاری وساختن انواع ظروف سفالی ومجسمه وکتیبه پرداخت.وبا لعاب شیشه تمام کارهای سفالی پردازش می کرد.ذهن خلاق او کار های بی بدیلی را پدید آورد.امید به سعادت بیشتر برای این هنرمند است.