هنرمندارجمندناصرپورحسین

DSC04585

استاد ناصر پور حسین درسال ۱۳۴۱در شهرضا متولدشدند.ایشان دارای مدرک کارشناسی مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی  هستند وبه شغل شریف معلمی مشغولند.به دلیل علاقه وافر ایشان به موسیقی ,موجب شد که ایشان در سال۱۳۶۳ درهنرستان هنرهای زیبای اصفهان به فراگیری نی نزد استادمنوچهرغیوری وآوازنزد استاد تقی سعیدی بپردازند.ایشان شاگردبسیاری از بزرگان هنر موسیقی  اصفهان بوده اندازجمله استاد عباس کاظمی واستاد سید نعمت اله ستوده که زمینه آشنایی ایشان را با بسیاری ازهنرهندان برجسته ی کشور برای وی فراهم نمودوباعث تحول درزندگی هنری ایشان گردیدو بعد از سالها آموختن اولین موسسه آموزشی موسیقی درشهرضا درسال۱۳۸۰بامجوز از وزارت ارشاد بانام نکیسا افتتاح کرداند.ایشان هنوز درخدمت هنر موسیقی هستند وشاگردان زیادی را در این هنر شکوفا می کنند.

برگرفته ازکتاب فرفرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید