افتتاح بانک ملی بوستان شهر شهرضا به روایت تصویر

افتتاح بانک ملی بوستان  دهم آذر ماه سال۱۳۵۰

افتتاح بانک ملی بوستان

افتتاح بانک ملی بوستان به دست فرماندار وقت دهم آذر ماه سال ۱۳۵۰

افتتاح بانک ملی بوستان سال۱۳۵۰

افتتاح بانک ملی بوستان سال ۱۳۵۰

افتتاح بانک ملی بوستان سال ۱۳۵۰

افتتاح بانک ملی بوستان سال ۱۳۵۰

افتتاح بانک ملی بوستان سال ۱۳۵۰

کارکنان بانک ملی بوستان – دهم آذر ماه سال ۱۳۵۰ -از سمت چپ تصویر آقای رحمت اله شفیعی –  سید ابوالقاسم توانا ریئس شعبه بانک ملی بوستان – سید علی اکبر حسینی خدمتگزار

محقق: عماد الدین منصف