افتتاح کلاس کارآموزی طرح یونسکو شهریور۱۳۵۰

افتتاح کلاس کارآموزی طرح یونسکو شهریورماه ۱۳۵۰

از چپ به راست:

۱- آقای منوچهر جواهری ۲- سرهنگ رفعت نژاد ۳- سرهنگ سری معاون شهربانی ۴- مرحوم عبداله خان شجاعی ۵- نماینده اعزامی استان

نفر ایستاده پشت میز: نعمت اله سامی درحال توضیح چگونگی اجرای طرح ومواد آموزشی ونتایج آن است