انجمن همکاری خانه و مدرسه و کارمندان مدرسه دولتی کیان اردیبهشت سال ۱۳۳۰

دبستان دولتی کیان اردیبهشت ماه سال۱۳۳۰
دبستان دولتی کیان اردیبهشت ماه سال۱۳۳۰

دبستان دولتی کیان اردیبهشت ماه سال۱۳۳۰

لطفا افراد داخل تصویر را شناسایی و اگر مطلب بیشتری دارید در ایمیلم ارسال فرمایید. باتشکر

مدیر مسول سایت معرفی شهرستان شهرضا:عماد الدین منصف