بازارمسگران شهرضا یا بازار نو

۱۸copyعکاس:آقای مهدی براتی

در مجموعه بازار بزرگ شهرضارسته بازاری وجود داردکه تمام حجره داران بازار مشغول به حرفه مسگری بوده اند.این بازار به سبک معماری بازار قیصریه اصفهان ساخته شده وحدود۱۲۰سال پیش ساخته شده است.این بازار دارای ۴صاحب اشتراکی ساخته شده است.بازار مسگران دارای ۳ درورودی ویک چهارسوق می باشد.ارتفاع طاق نسبت به بقیه مجموعه بازار بزرگ شهرضا بلند تر واز لحاظ معماری زیباتر ساخته شده.اکنون اما این بازار گرد پیری برآن نشسته ودیگر به غیر از چندتن از مسگران قدیمی و شغل های دیگر رونقی ندارد.امید است صاحبان حجره ها با همکاری سازمان میراث فرهنگی ,بازار مسگران را مرمت ورونق خاصی به بازار بخشیده شود.

Untitled6jpg

??????????

۱

??????????

۲

??????????

۳

۱۷ copy۴

عکاس:آقای احمدرضا شفیعی