برج عسگر

برج عسگر همچنان که از نامش پیداست محلی برای نگهبانی ازحریم شهر بوده وچون سربازان در آن نگهبانی می داده اند به آن برج عسکر یا عسگر می گفتند و هنوز به این نام مشهور است  .این برج باقیمانده ده ها برج دیگر اطراف شهر بوده و در امتداد دیوار یا چینه حصار قرار دارد دیواری که به طول چند کیلومتر در اطراف شهرضا واقع بوده  و یا دآور خاطرات  زیادی از گذشتگانمان در شهرضاست .

البته برخی معتقدند که این برج مرتبط با یک قلعه برای حفاظت شاهزادگان با امیرانی  است که برای شکار خارج از حصار شهر به شکار می پرداختند وقدمت آن را حدود ۲۰۰سال تخمین زداند.امید است این اثر تاریخی محافظت گردد.