برج کبوترهای روستاهای دهک و مسینه

برج کبوترهای روستای مسینه:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

گردآورنده:عمادالدین منصف