تاریخچه بیمارستان سجاد شهرضا

بیمارستان سجاد

ساختمان بیمارستان سجاد در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. این بیمارستان دارای ۴۰ تخت خواب بوده و دارای یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان یک نفر پزشک جراح عمومی یک نفر پزشک عمومی ، یک نفرپرستار ده نفر بهیار، یک نفرتکنسین رادیولوژی، یک نفرتکنسین آزمایشگاه یک نفر .
دارای دو بخش زنان و زایمان و جراحی می باشد. وسایر کارمندان می باشد . بیمارستان دارای درمانگاه ضمیمه است که روزانه به طور متوسط ۵۰ نفر مراجعه دارد.

منبع: تاریخ شهرضا صفحه- ۲۴۸

محقق: عمادالدین منصف