تاریخ سیاسی- نظامی قمشه

یکی از مهمترین عواملی که توانسته قمشه را درحوادث واتفاقات تاریخی ایران واردکند موقعیت جغرافیای این شهراست. هجوم نیروهای عر ب از جنوب غربی ایران و به دنبال آن فتح اصفهان ,قمشه را دراین مسیر این نیروها قرار داد.قمشه درسال های اولیه هجری براثر حرکت های حکومت های محلی دستخوش تغییراتی گردید,وبا پایتختی اصفهان در دوران سلجوقیان قمشه به علت نزدیکی به پایتخت و قرار داشتن برسر راه شیراز اهمت خاصی برخوردار شد.

حمله تیموربه شیراز وقتل عام خاندان آل مظفر در قمشه این واقعه را به صورت افسانه بر سر زبان ها انداخت ,حملات افاغنه به قمشه ضرباتی براین شهر وارد نمود که تا بعد سالها این شهر را در رکورد نگه داشت,بعد از قتل نادر شاه ,قمشه محل تلاقی جنگ های شمال وجنوب کشور بین خانان قاجار وزند بود,ودر اواخر حکومت زندیه نبرد سرنوشت ساز آغا محمدخان با لطف علی خان زند در قمشه اتفاق افتاد. محمد شاه ومدعیان سلطنت یعنی عموهایش جنگی خونین در قمشه به راه انداختند. خان های محلی نیز به نوبه خود در سرنوشت سیاسی – نظامی منطقه,نقشی داشتند.

منبع:تاریخ هزار ساله شهرضا- صفحه۸۱