تصاویری از کاروانسرای مهیار

نوان اصلی: کاروانسرای مهیار
عنوان‌های فرعی : ورودی، ایوان، کاروان، چادر، خیمه، پلکان، صفویان
عنوان سند: Caravanserail de Mayar. Vue extérieure
پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)
نوع: نقاشی
تاریخ / دوره تاریخی: ۱۸۴۲-۱۸۴۰ م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-908e-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed October 29, 2017)

مکان: شهرضا، استان اصفهان

عنوان اصلی: کاروانسرای مهیار
عنوان‌های فرعی : حیاط، ایوان، ایوانچه، حجره، سکو، ورودی، صفویان
عنوان سند: Cour intérieure du caravanserail de Mayar, route d’Ispahan à Chirâz
پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)
نوع: نقاشی
تاریخ / دوره تاریخی: ۱۸۴۲-۱۸۴۰ م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-908f-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed October 29, 2017)

مکان: شهرضا، استان اصفهان

 

تصاویری از کاروانسرای مهیار در دوره قاجار، که توسط اوژن فلاندن نقاشی شده است.