تعدادی از دانش آموزان دبیرستان سعدی شهرضا در سال ۱۳۳۷

تعدادی از دانش آموزان دبیرستان سعدی شهرضا به همراه رئیس دبیرستان در سال ۱۳۳۷

ایستاده از راست به چپ : ابولقاسم جمشیدی عبدالمطلب ایزدی طاهایی محمدحسن باقی «رئیس دبیرستان »- آغا ضیاء تقوی حبیب ا باقی «دبیر ادبیات » – اسدی

نشسته از راست به چپ : بحرینی منوچهر مشکوه صنایعی پایان قمشه ای بحرینی