تیمور لنگ و فتح قمشه

نویسنده منم تیمورجهانگشا ه نوشته است: هنگامی که شاه منصوره به قتل رسید وامیرتیمور شیراز رابه تصرف خود درآورد.دونفر از شاهزادگان مظفری که درعین حال فرماندهی نیروهای آل مظفر را به عهده داشتند,گریختند.امیرتیمور که نمی خواست کسی از این سلسله باقی بماند درصدددستگیریوقتل آنها برآمده دراین مورد تیموردریادداشت های خود چنین نوشته است: ((من تصمیم گرفته بودم که نسل شاهزادگان مظفری رابراندازم ودیگرهیچ یک از آنها به سلطنت نرسد.دونفرازآن شاهزادگاندمظفری گریختند یکی سلطان یحیی مظفری ودیگری سلطان معتصم بن زین العابدین ؛من به زودی مطلع شدم که سلطان یحیی مظفری در شهر قمشه است,حاکم قمشه از امرای محلی بود ومن نامه ای برایش نوشتم وبه وسیله پیک فرستادم درآن نامه به حاکم قمشه گفتم اگر می خواهد سرش روی بدن باقی بماند ,سرسلطان یحیی مظفری را برای من بفرستدودر عوض انعام دریافت کند.سپس امیرتیمور شرح می دهد که چگونه حاکم قمشه که شخصی به نام عبدالباقی بوده است,سلطان یحیی را به قتل رسانیده وسراو را به شیراز نزدامیر تیمور برده وانعام در یافت کرده است.))

تیمور به همراه هفتادتن از خاندان آل مظفربه سال ۷۹۵هجری قمری فاتحانه وارد قمشه شده است.((روزجمعه بیست وهفتم جمادی الاخر حضرت صاحبقران ازشیراز نهضت فرموده به سعادت او اقبال به جانب اصفهان روان شده ودرحین عشرت وشادمانی کامران وشکارکنان مراحل ومنازل قطع می کردومی رفت.لشکر تیمور بعداز دوازده منزل در روز سه شنبه هشتم رجب سال۷۹۵هجری قمری وارد قمشه شد.))(۱)

گفته شده قبر سلطان یحیی مظفری دربازارچه سیدعلی در کاروانسرای آقای اکبر بگیان موجود بوده که به علت تخریب این کاروانسرا دیگراثری یافت نشد.درنزدعموم مردم این قبرمتعلق به شاه شجاع بوده که بااسنادتاریخی این قبرمتلق به سلطان یحیی آل مظفرهست.که اثرازآن یافت نشد.

۱- منبع: تاریخ هزار ساله شهرضا صفحه ۸۵-۸۶

گردآورنده:عمادالدین منصف