تیم بسکتبال دبیرستان سعدی شهرضا سال۱۳۴۳

بسکتبال

سمت راست:نفراول اسفندیارمعتمدی ریاست دبیرستان

سمت چپ:نفراول آقای تاکی مربی ورزش وسرپرست تیم

منبع:فصلنامه اندیشه نو

گردآورنده:عمادالدین منصف