تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردر سال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲
تیم دومیدانی شهرضا قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردر سال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲ درشهرارومیه. ازسمت راست : مرحوم تاکی .میرمحمدی..پیشوا..بیژندی(باهنر).سالاری .مرحوم اکبرتاکی .کهنگی

گرد آورنده : عمادالدین منصف