تیم فوتبال تاج قهرمان مسابقات جام باشگاه های شهرضا ۱۳۵۱

تیم فوتبال تاج قهرمان مسابقات جام باشگاه های شهرضا ۱۳۵۱

ایستاده از راست : غلام عسکری ، جواد سالک ، کریم میربد ، ناصر رضایی ، علی میربد ، آقای کفیل ، قاسم فخار ، احمد طحانی ، نعمت عبدی ، علی شهرام
نشسته از راست : مسعود بهنام ، مسعود حقیقی ،علی سالک ، مهدی احمدی دهقانی ، فواد رضوانی ، رضا میربد ، رحمت اله مجمد رجبی

فرستنده: مهدی اسکندری