تیم فوتبال رستاخیز – سال ۱۳۵۶

تیم فوتبال رستاخیز - سال 1356

تیم فوتبال رستاخیز - سال 1356

 

تیم فوتبال رستاخیز – سال ۱۳۵۶

ایستاده از راست : عباسفلی سالاری ، احمد طحانی ، قاسم فخار ، حسن محرابی ، مرحوم محمد دهقان ، رضا یزدانپرست ، تینوش ایرانپور

نشسته از راست : کمال کهنگی ، مرحوم حبیب دهقان ، قاسم هندی ، جواد سالک ، علی میرشفیعی

فرستنده: مهدی اسکندری