تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

ایستاده از راست : بازیاری ، ناشناس ، جلال قسامی ، مهدی باغستانی ، مسیح تسلیم ، محمدعلی گیوی ، مهدی جعفرپور ، ابراهیم طالبیان ، علی سالک

نشسته از راست : امامقلی یوسفیان ، ناشناس ، مرحوم ابراهیم خلیلی ، جعفر میرنیام ، علی نوروزی

فرستنده: مهدی اسکندری