تیم فوتبال پاس – سال ۱۳۵۰- استادیوم شهرضا

تیم فوتبال پاس – سال ۱۳۵۰- استادیوم شهرضا

ایستاده از راست : محمد حسین مظلومی ، حاج هاشمی ، شهید یداله مصدق ، یوسفیان ، هادی رضوی زاده

رضا پارسایی ، سید مصطفی رضوی زاده ، حبیب اله تاکی ،ناصر رجایی(داور)

نشسته از راست : ناصر کرمانی ، فضل اله کوهپایی ، عباسعلی کوپایی ، شکراله ملکی

فرستنده: مهدی اسکندری