تیم فوتبال پاس- سال ۱۳۵۳

تیم فوتبال پاس- سال ۱۳۵۳

از راست به چپ : عبدالرسول لاریچه (مربی) ، فتح اله پورمند ، منصور اخوان ، مولایی ، محسن زارعان ، محمود کریمپور ، نصراله مطهر ، رمضانعلی کاظمپور ، رضا پارسایی

نشسته از راست : حبیب جهانیان ، اسماعیل حسین پور ، شهید یداله مصدق ، فضل اله کوهپایی ، مرحوم ناصر نادری

فرستنده: مهدی اسکندری