تیم فوتبال مولوی- سال ۱۳۴۷

تیم مولوی -سال ۱۳۴7

تیم مولوی -سال ۱۳۴7

تیم فوتبال مولوی – سال ۱۳۴۷

ایستاده از راست : سیروس کیانی ، اکبر مرادی ، منصور کیانی ، رضا کیانی ، ناشناس ، طاهری

نشسته از راست : قوامی ، ناصر فضلی ، ناشناس ، سید علی بازیاری ، علی جعفری

فرستنده: مهدی اسکندری