تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا - سال ۱۳۵۴
تیم والیبال دبیرستان نظام وفا - سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴

ازچپ به راست:

۱- مصطفی مولائی ۲- عباس صدری ۳- داریوش پروین ۴- حبیب اله جعفرپور ۵- محمدحسین مظلومی ۶- شهید یداله مصدق ۷- حسن سهائی مربی تیم

محقق: عمادالدین منصف