تیم فوتبال پاس – سال ۱۳۵۰

تیم پاس - سال 1350

تیم پاس - سال 1350

تیم پاس ۱۳۵۰

ایستاده از راست : سید محمود مدنی ، رضا پارسایی ، سیف اله رضایی ، محمدی، قدرت اله عموهادی ، مرحوم رحمت اله انور ، محمد حسین مظلومی

نشسته از راست : شهید یداله مصدق ، محمود جمشیدی ، ناصر کرمانی ، فضل اله کوهپایی ، محمد زاده