تیم فوتبال پاس- چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴

تیم فوتبال پاس- چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴

ایستاده از راست : آقای لاریچه (سرمربی) – حبیب الله جهانیان – نادر نادری – فتح الله پورمند – ابراهیم (رضا) پارسایی – ناصر کرمانی – کریم حمیدیا –

نشسته از راست : اسماعیل حسین پور – رضا اسلامی – محمدقاسم اسلامی – ماهری – مرحوم ناصر نادری

فرستنده : مهدی اسکندری