جمعی از بازیکنان تیم فوتبال عقاب – سال ۱۳۵۵

جمعی از بازیکنان تیم عقاب(۱۳۵۵

جمعی از بازیکنان تیم فوتبال عقاب – سال ۱۳۵۵

ایستاده از راست : شهید مرتضی طحانی ، رسول تیموریان ، قاسم هندی ، کمال کهنگی ، مرتضی خاتمی ، نشسته از راست : حسن جاوری ، نادر عسگری ، مسیح میرزایی ، امیر ساسان بهروزی

فرستنده: مهدی اسکندری