حیات وحش شهرستان شهرضا

یات وحش شهرستان شهرضا-سایت معرفی شهرستان شهرضا

به علت شرایط ژئومورفولوژی و اقلیم شهرستان شهرضا زیست بوم شهرستان شهرضا دارای شرایط خاص خود هست.حیات وحش شهرستان شهرضا از تنوع قابل توجهی برخوردار است. آنچه  که دیده می شود از پستانداران مانند:خرس قهوه ای درمنطقه شکارممنوع زرچشمه و کل وبزکه در کوههای مجاور شهرستان شهرضا یافت می شودو همچنین منطقه حفاظت شده کلاه قاضی که نیم بیشتری آن در حوزه شهرستان شهرضا قرار دارد.باعث شده کل وبز وآهو تا کوه مرغب نیز در حرکت باشند. و پلنگ ایرانی و سیاه گوش که از گربه سانان درحال انقراض هستند و روباه وگرگ وشغال وسموروموش صحرایی وخرگوش واز خزندگان مانند: لاکپشت و مار جعفری وتیره مار است.واز انواع پرندگان گاوچرن ها که در حال انقراض اند.قوش ،باز ،فاخته ،کبک،کبوتر وحشی را می توان نامبرد.درشهرضا دومنظقه شکارممنوع وجود داردکه درزیر به آنها اشاره می شود:

منطقه ی شکار ممنوع زرچشمه حدود ۵۶هزار هکتار مربع در جنوب غرب شهرضا واقع است

منطقه ی شکار ممنوع شاهغنداب حدود۸۲هزار هکتار در جنوب شرق شهرضا قرار دارد.

در ادامه به بررسی گونه های حیوانی حیات وحش شهرضا می پردازیم.