میرزا نصراله قمشه ای

میرزا نصراله فرزانه فرزندحاج مرتضی نوه ء دختری ملا مصطفی حکیم ((مصطفی العلماء))می باشند.تاریخ تولداو در سال ۱۲۷۵هجری قمری بودوی در خاندان علم وحکمت رشد نمو یافت.پس ازفراگیری علوم مقدماتی درشهرضا به اصفهان مهاجرت کرداندوفقه واصول رانزد مرحوم ملاحسینعلی تویسرکانی که ازمجتهدان مسلم آن زمان بود,تکمیل نمود پس ازآن برای تحصیل علم وحکمت به سبزوار مسافرت نمودواز محضر درس حاج ملاهادی سبزواری استفاضه نمود .

پس از وفات حاج ملاهادی سبزواری درنزد حکیم صهباقمشه ای ,فلسفه وعرفان را کامل نمودوبه وطن اصلی خود یعنی قمشه بازگشت ودرآنجا همواره به مطالعه وتدریس مشغول بود.وی اشکالات علمی وفلسفی خود را نزد مرحوم ملا باقر فضل آبادی که از بزرگان علم ودانش درآن زمان بود برطرف می کرد. طریقه ی ایشان درحکمت به مشایین نزدیک بود.

ایشان در سال۱۳۲۴هجری قمری به سوی معشوق شتافت ودر شاهرضا جنب قبرملا باقر قمشه ای آرام گرفت.

میرزا نصراله قمشه ای درکنار مطالعه و تدریس اقدام به احداث قنات حیکم آبادنموداند.

برگرفته از کتاب روشنای یادها