دانش آموزان دانش کلاس ششم دبستان کیان شهرضا سال ۱۳۲۷

مدرسه دولتی کیان1327

مدرسه دولتی کیان1327

در داخل تصویر از چپ به راست:

۱- کریمی ۲- قمی ۳- حمزه پژوهنده ۴- مرتضی سلطانزاده ۵- معین زاده ۶- محمدعلی نواب ۷- سیدمحمد مدنی ۸- نعمت اله مولایی

نفر ایستاده در سمت چپ:حسن شاهین(خدمت گزار)