دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی – مدرسه آزرمیدخت – سال ۱۳۳۵

دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی - مدرسه آزرمیدخت - سال 1335

دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی – مدرسه آزرمیدخت – سال ۱۳۳۵

منبع: خانم علویه مفتون پور