دبستان حیکم اسد الله سال تحصیلی ۱۳۳۳- ۱۳۳۴

دبستان حکیم اسداله - سال تحصیلی 13333-1334
دبستان حکیم اسداله - سال تحصیلی 13333-1334

دبستان حکیم اسداله – سال تحصیلی ۱۳۳۳۳-۱۳۳۴

ایستاده از راست: عل اکبر دهقان

نشسته از راست: حیدر پژوهنده – اکبر همامی – امان الله جهانشاهی – دکتر توانا – حسن معین زاده – فتح الله بهرامی –  حیدرعلی نعیم – حیدر علی مجیری

ایستاده از چپ: ذبیح الله مردانی


کتاب صد فصل رویش – صفحه ۱۳۸