دبستان خیام فروردین ماه سال۱۳۱۸

دبستان خیام

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا