دبستان دولتی بوستان سال تحصیلی ۱۳۳۶- ۱۳۳۵ و کلاس شبانه مبارزه با بی سوادی

دبستان بوستان- سایت معرفی شهرستان شهرضا
دبستان بوستان- سایت معرفی شهرستان شهرضا

دبستان دولتی بوستان سال تحصیلی ۱۳۳۶- ۱۳۳۵ و کلاس شبانه مبارزه با بی سوادی – سایت معرفی شهرستان شهرضا

نفر سوم از سمت راست نشسته: آقای معین زاده

لطفا کسانی اگر از این عکس اطلاع و افراد داخل عکس را می شناسند در واتساپ یا به ایمیل بنده  مطالب خودشان را ارسال کنند.