دبستان دولتی خیام(سال۱۳۳۳-۱۳۳۴هجری شمسی)دانشپایه ششم ابتدایی

دبستان دولتی خیام(سال۱۳۳۳-۱۳۳۴هجری شمسی)دانشپایه ششم ابتدایی

از سمت چپ تصویر:

 • آقای صفایی
 • آقای فضل الله مطیعی
 • آقای امرالله انصاری
 • آقای محمود محمودی
 • آقای محمود غزنوی
 • آقای معین زاده
 • آقای علی فرزانه
 • آقای ذبیح الله جمالی
 • آقای حسین فرزانه
 • مسیح الله جمالی
 • آقای نعمت اله بهرامی

منبع عکس:مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا

گرداورنده:عمادالدین منصف