دبیرستان دولتی دخترانه آذرمیدخت

دبیرستان آدر میدخت-یادایام-سایت معرفی شهرستان شهرضا

مدرسه بنات شهرضا
چون تا سال ۱۳۰۹ وسیله تحصیلی جهت دوشیزگان شهرضا فراهم نبودواین موضوع موجب نگرانی کلیه اهالی مخصوصا آنهایی که نسبت به باسوادشدن دختران خودعلاقه مندبودندشده بود؛مرحوم دکتر ابراهیم لبیب که به معارف خواهی شهرت بسزاداشت درهمان سال یک نفرمدیرویک نفرمعلم استخدام وحقوق آنها رابا کرایه مدرسه این مرد فرهنگ دوست شخصا ازجیب فتوت خود متعهدوتوانست یک مدرسه دوکلاسه بنات به این ترتیب تاسیس نماید.

دبیرستان آدر میدخت-یادایام-سایت معرفی شهرستان شهرضا

دبیرستان آدر میدخت-صد فصل رویش-سایت معرفی شهرستان شهرضا

توضیح عکس:

معلمان خانم ها سلطانزاد، اشرف حمیدی، پوران حمیدی، معین زاده، توران کیان، مهین حمیدی، صهبا، مهری شجاعی، امام زاده، بتول کودک، بتول حمیدی

فرستنده: مصطفی میرپور

عده شاگردان آن مدرسه به بیست نفررسیده است .درسال ۱۳۱۰مرحوم دکترلبیب از اداره بلدیه شهرضا(شهرداری) درخواست می نمایدکه جزء بودجه بلدیه مبلغی به نام کمک خرجی برای مدرسه بنات شهرضا منظورنماید.درنتیجه این پیشنهاد درتاریخ اول دیماه ۱۳۱۰کمیسیونی دراداره حکومتی با حضور مدیرمدرسه خیام (نماینده فرهنگ وقت)تشکیل وماهایانه یکصد وپنجاه ریال از محل بودجه بلدیه برای مدرسه بنات تعیین می نمایند.بنابراین ازآن تاریخ به بعد مدرسه بنات ,موسسه بلدیه نامیده شدوبودجه آن را بلدیه به شرح فوق پرداخت می نمود.بدیهی است که چون مبلغ پرداختی بلدیه برای اداره آن مدرسه کافی نبوده,بقیه ی هزینه های آن را مرحوم دکترلبیب تامین می نموده استوتا این که درآبان ماه ۱۳۱۳ دراثرتوجهات جناب آقای تاج الدین امامزاده رئیس فرهنگ اصفهان آن آموزشگاه به صورت یک دبستان دخترانه دولتی درآمده وکلاسهای پنجم وششم وبعدا سه متوسطه درآن تاسیس گردیدوبرمزایای آن افزوده شد واکنون(سال۱۳۲۹)دبیرستان دولتی دخترانه آذرمیدخت نامیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نشریه فرهنگی شهرضا۱۳۲۹ -(صفحات۳۶-۳۷ )
محقق:عمادالدین منصف