درخت گردویی ۵۰۰ ساله

 

درخت گردویی ۵۰۰ ساله در اسفرجان و محله عربهاست که چنان عظیم است که برخی ریشه هایش از خاک بیرون آمده و همه اهالی احترام وقداست خاصی برای آن قائل هستند و نمادی از برکت و سرسبزی برای مردمان این دیار است و قطر آن به بیش از یک متر می رسد.