دكتر خليل الله ناظم

دكتر خليل الله ناظم در سال 1333 درشهررضا بدنيا آمد. وي سال 1339 وارد مدرسه شد و در سال 1345 مقطع دبيرستان را آغاز كرد.وي پس از قبولي در رشته پزشكي دانشگاه تهران و تحصيل در رشته پزشكي عمومي ،جزو 5 درصد اول فارغ التحصيلان دانشگاه بود به همين مناسبت در بيمارستان شفايحيائيان به عنوان دستيار ارتوپد پذيرفته شد.دكتر ناظم در سال 1362 تخصص خود را اخذ كرد. او همچنين دوره فلوشيپ زانو را در سال 1377 از دانشگاه ورستر انگلستان دريافت نموده است.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه عوم پزشكي اصفهان مي باشد.
گروه : علوم پزشكي
رشته : ارتوپدي
گرايش : جراحي زانو
والدين و انساب : پدر و مادر خليل الله ،اهل شهررضا بوده اند پدرش كارگر و مادرش خانه دار بود.وي نيز 5 برادر و خواهر دارد كه همگي آنها داراي تحصيلات دانشگاهي مي باشند.
اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : خليل الله ناظم در خانواده اي كارگري و پرجمعيت متولد شد. پدر خانواده به شغل آزاد اشتغال داشت و مادر خانواده هم خانه دار بود.
تحصيلات رسمي و حرفه اي : 1339-1345 دبستان دولتي ملك شهررضا
1345-1351 دبيرستان سپهر شهر رضا
1351-1358دانشكده پزشكي دانشگاه تهران
1358-1362 دستيار ارتوپدي بيمارستان شفا يحيائيان تهران
1377 دوره فلوشيپ دانشگاه ورستر انگلستان

خاطرات و وقايع تحصيل : ” در برترين مدرسه شهررضا تحصيلات ابتدايي را گذراندم. در سرتاسر دوران مدرسه و دبيرستان تقريبا بدون رقيب شاگرد اول بودم در همان سال به عنوان بهترين شاگرد و ممتازترين محصل شهرمان انتخاب شدم.در دوران دبيرستان در مسابقات علمي استاني در چندين رشته نفر اول شدم در ديپلم متوسطه نيز نفر اول شهر مان بودم. من در كنكور سراسري نفر 48 كشور بودم.”
از ديگر خاطرات دكتر ناظم شركت در انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي و بعد شركت در جنگ تحميلي است. ايشان در اين باره چنين مي گويد:” تقريبا در تمام عمليات حضور داشته و به مداواي مجروحان مشغول بودم و شايد بيشترين تعداد مجروحان در سطح كشور را چه در دوران دستياري و چه بعد از فارغ التحصيلي بنده عمل كرده ام”
فعاليتهاي ضمن تحصيل : خليل الله ناظم در كنار فعاليت هاي تحصيل به تدريس خصوصي به همكلاسيهاي خود مي پرداخت.
استادان و مربيان : دكتر ناظم از كليه اساتيد دانشكده پزشكي تهران از سالهاي 1351 تا سال 1358 و نير اساتيد ارتوپدي بيمارستان شفايحيائيان از سال 1358 تا سال 1362 به نيكي ياد مي كند.
هم دوره اي ها و همکاران : ” در دوران پزشكي عمومي 200 همدوره اي داشته ام كه تعدادي از آنها بخارج از كشور و تعداد زيادي در حال حاضر كادر هيئت علمي بوده و يا بعنوان پزشك و متخصص مشغول به كار مي باشند”
همسر و فرزندان : دكتر خليل الله ناظم در سال 1360 با همسر خود كه ليسانسيه علوم ازمايشگاهي و خانه دار است ،ازدواج كرد. ماحصل اين ازدواج چهار فرزند دختر مي باشد.كه به ترتيب دانشجوي دندانپزشكي دانشگاه اصفهان،معماري دانشگاه پرديس اصفهان ،برق دانشگاه صنعتي اصفهان و محصل مي باشند.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي اداري و مديريتي دكتر خليل الله ناظم به قرار زير است:

• عضو هيئت بورد تخصصي به مدت 10 سال
• كارشناس ارتوپدي در نظام پزشكي ‏
• مسئول آموزش دستياران ‏
• رياست اورژانس و درمانگاه ارتوپدي بيمارستان الزهرا بيمارستان الزهرا. ‏1381 – 1385
• معاونت گروه ارتوپدي پزشكي علوم پزشكي اصفهان. ‏1380 – 1385
• معاونت گروه ارتوپدي پزشكي ‏1372 – 1385
• مسئول كميته امتحانات دستياري ارتوپدي ‏1385 – 1385
• هسته آموزشي گروه ارتوپدي ‏1381 – 1385
• عضو شوراي پژهشي دانشكده پزشكي ‏1378 – 1379
• رئيس بخش ارتوپدي بيمارستان الزهرا ‏1372 – 1376

مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : • كشت غضروف بر روي سلولهاي غضروفي زانو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1383
شاگردان : خليل الله ناظم در باره دانش آموختگان خود چنين مي گويد: ” در طي بيش بيست سال فعاليت علمي كليه دانشجويان پزشكي اصفهان و كليه دستياران ارتوپدي به عنوان شادگر اينجانب بوده اند”
چگونگي عرضه آثار : دكتر ناظم تاكنون بيش از 25 مقاله در مجلات مختلف علمي به چاپ رسانيده است.

آثار :
1  تشخيص و درمان بيماريهاي استخوان ،مفاصل و ستون فقرات
ويژگي اثر : فرهنگ مردم. ‏1382

 منبع:وبلاگ حبیب اله فاضل

دیدگاهتان را بنویسید