دکتر خلیل رفاهی

4

دکتر خلیل رفاهی به سال ۱۳۰۳ در شهرضا متولد شده پس از تحصیلات ابتدائی نخست حدود۱۰ سال در اصفهان و قم نیز اساتید به تحصیل صرف و نحو و معانی بیان و منطق و فلسفه و فقه و اصول پرداخته آنگاه به سال ۱۳۳۲ از دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران لیسانس گرفته و به اخذ مدال درجه اول علمی از وزارت فرهنگ نائل آنگاه دوره دکترای دانشکده الهیات را طی و بسال ۱۳۴۴ رساله خود را تحت عنوان ادوار تفسیر قرآن تا آخر قرن چهارم با درجه خوب گذرانده و بعد از خدمت در آموزش و پرورش از سال ۱۳۳۸ در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان بتدریس اشتغال ورزیده تألیفات آقای رفاهی به قرار ذیل است : کتاب مفردات وجمل درعربی ۲- کتاب صرف برای دانشگاه ۳- کتاب قواعد محو عربی با روش نوین آقای رفاهی گذشته در امر تدریس زمانی که در اصفهان میزیستند بر منبر با گفتاری دلپذیر جویندگان راه حقیقت را سیرآب می ساختند دکتر رفاهی مدتی است در خارج کشور( انگلستان ) به سرمی برند.

دیدگاهتان را بنویسید