دکتر منوچهر دانشگر

دکترمنوچهر دانشگر به سال۱۲۹۸هجری شمسی درشهرضا متولدشد.تحصیلات ابتدایی را در شهرضا ومتوسطه را دراصفهان به پایان رسانیدسپس دردانشگاه تهران تحصیلات عالی خود را دررشته پزشکی شروع ودر سال۱۳۲۴باخد دکترانائل آمد.آنگاه بسمت دستیاری در رشته چشم پزشکی مشغول ودر سال۱۳۲۶درمسابقه انتخاب دانشیاری چشم پزشکی شرکت ورتبه اول گردید.آنگاه باتاسیس دانشکده پزشکی به آن دانشگاه منتقل گردید.دکتر دانشگرسالها استاد دانشگاه پزشکی وپزشکی وظیفه شناس بوده وی به سال۱۳۳۵به فرانسه عزیمت وبه اخذ دبیل درچشم پزشکی وجراحی ترمیمی گوش وبینی ورادیولوژی از دانشگاه پاریس گردیدوی دارای تالیفاتی بقرار ذیل است: ۱- کتاب بیماری های چشم در دوجلد۲- بهداشت چشم ۳- اثربیماری های عمومی برچشم ۴- درمان اطروفی عصب باصره ۵- روش انتخابی در جراحی پلک ۶- سیردردهای چشمی را بهتر بشناسیم.

منبع:کتاب تاریخ شهرضا

گردآورنده:عمادالدین منصف