روستای ولندان

روستای ولندان شهرضادر ۱۲ کیلومتری جنوب این شهرستان قرار داردو گفته می شودبه حدودقدمت این روستا به حدود ۱۱۰۰ سال پیش باز می گردد.

منبع:وبلاگ کاریزهای جنوب شهرضا

روستای ولندان دارای مردمان با صفا , که از لحاظ جاذبه های طبیعی و دارای باغات مصفا و گندمزارهای سرسبزو آثارتاریخی  قابل توجهی است:

۱

۲

۳

۴

۵

۵

۶

۷

نوشته:عمادالدین منصف