زنده یاد هنرمند ارجمندمسعود صفایی

مسعود صفایی در سال۱۳۲۷در خانواده اهل هنر در شهرشهرضابه دنیا آمد. نام پدر شان مظفر آدمی بود اهل دل که خدایش رحمت کند.

هنر معیار درک است وعصاره ی زندگی است. هنر از رموز طبیعت وتعلق به آن افرادی دار که درک آن را داشته باشند وهنر منادی سعادت وکمال است.

 مسعود صفایی در اول جوانی در شهرضا درشرائطی زندگی می کردم که دارای پدری موسیقی دوست وشعر دوست بودم. وی عاشق هنراساتید بود چنانچه پدرم با اساتید والگوهای بزرگ موسیقی را که برخی از آنان در قید حیات نیستند درارتباط و به منزل ما رفته وآمد داشتند.

از پانزده سالگی به مدت چهار سال, هفته ای دو روز در اصفهان خدمت مرحوم استادحسین یاوری استاد به حق نی از شاگردان مهدی نوایی بود می رسیدم وایشان گوشه های ایرانی را بانی برای اینجانب پیاده کرده ومن با تار به اجرا در می آوردم بعداز فوت مرحوم حسین یاوری حدود دوسال به خدمت علی خان ساغری می رسیدم و از محضر ایشان کسب فیض می نمودم.

در سال۱۳۶۵ در آزمون باربد مرحله اول شرکت نمودم و به علت معاذیر گوناگون نتوانستم مراحل بعدی را شزکت نمایم ومورد تشویق اساتید:آقای علی تجویدی ,دکتر مهدی فروغ,مرحوم نورعلی برومند ,دکتر مهدی برکشلی وهمچنین داریوش صفوت قرارگرفتم. روحش شاد.

نقل ازکتاب فرفرهنگ