زندگینامه شهید سید جمال طباطبایی

سردار رشیداسلام پاسدار حاج سید جمال طباطبائی فرزند حاج سید علی در تاریخ ۲/۹/۱۳۳۹ درخانوادهای مذهبی سرشار ازایمان واعتقادالهی درشهرستان شهرضاپا به عرصه وجودگذاشت وازاوائل کودکی تحت تربیت اسلامی وآموزشهای مکتبی وعقیدتی بانظارت والدین قرار گرفت همزمان بااوج گیری مبارزات بی امان امت پرخروش ومسلمان درمبارزه بارژیم شاهنشاهی نقش ویژه ای رابه عهده گرفت وتاسرحد امکان از هیچ کوشش وتلاشی دریغ نورزیدباشروع جنگ تحمیلی وآغاز تهاجم صدام متجاوز ومتعرض به ناموس جامعه اسلامی وغاصب سرزمین مقدس اسلامی درزمستان سال ۱۳۵۹ بعنوان داوطلب بسیجی رهسپار میدانهای شرف وخون گردید ودرزمستان سال۱۳۵۹دریک گروه چندده نفری در منطقه دارخوین به مصاف با بعثیان پرداخت پس ازمراجعت قامت رسای خود رابالباس مقدس سپاه آراسته گردانید بااصرارتمام وکسب اجازه مسئولین مجددابه جبهه های جنگ عزیمت نمود وبا قبول مسئولیت وسمت های مختلفی اعم از فرماندهی دسته !گروهان ! گردان وتیپ همگام باکفرستیزان اسلام به مبارزه بادشمن پرداخت ودر شهریور ماه سال ۱۳۶۱درخط پدافندی زید بر اثراصابت ترکش به سمت سر بشدت مجروح گردید وپس از یازده روز بیهوشی واغماء از نیمه راست بدن معلول گردید به طوریکه دست وپای راست بدن ایشان قادر به حرکت نبود ولی این موضوع باعث عدم حضورشان در جبهه نگردید وهمچنان راسخ واستوار اصرار بر حضور در جبهه ها وشرکت در عملیات ها را داشت حضور او درخطوط مقدم جبهه ها با این وضع جسمی روحیه بخش رزمندگان وقوت قلب آنها بود بابروز استعدادهاوخلاقیت هادرارائه طرحها وبرنامه های جنگی و حضور فعال در کنارنیروی رزمی از ایشان فردی پرتلاش وخستگی ناپذیر ساخته واز ستونهای اصلی لشکر قمربنی هاشم(ع) به شمار می رفت تجربه های گرانبهایش در عملیاتهای پیروز مندانه والفجرهشت وکربلای پنج به خوبی مؤثرواقع شد.

بالاخره در حول وحوش عملیات کربلای هشت به هنگام تحویل خط پدافندی در خط مقدم با اصابت ترکش خمپاره در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۶۶به لقاء دوست شتافت وبه آرزوی دیرینه خود دست یافت از این شهید بزرگوار یک فرزند دختر که در زمان شهادت ایشان نه ماه بیشتر نداشت به یادگار ماند.