سابقه ی تعلیم وتربیت در قمشه

سابقه ی تعلیم در قمشه مقارن با سابقه ی خود قمشه است,زیرا در هر دوره ی تاریخی ما به نام علما و دانشمندان برمی خوریم که پسوند قمشه ای را به دنبال داشته است,اما به طور اخص در شهر قمشه از زمان قاجاریه مرکز مهم علمی وجود داشته است,وپیدایش مدارس جدید از سال ۱۲۹۴ هجری شمسی برابر با۱۳۳۰هجری قمری بوده است.که یک دبستان ۴کلاسه به کمک اداره حکومتی وقت ومرحوم محمد باقر خان کیان و مرحوم علیرضا خان کیان تا سیس شد و این مدرسه به نام ((دانش))نامیده شد,که به مدت سه سال فعالیت داشت. سپس در سال۱۲۹۸هجری شمسی مد رسه نمره ی پنج تا سیس گردید.وبر طبق اسناد ملی ایران در سال۱۳۰۴هجری شمسی نیز مدرسه ی دیگری به نام مدرسه ملی تاسیس شد,و بعد در همین سال دبستان های :سیروس دهاقان,ناصرخسرو قمبوان وهاتف اسفرجان دایرگردید.

بر طبق سند دیگری درسازمان اسناد ملی ایران و طبق یک نامه موجود در اسناد شهرداری شهرضا ,اولین دبستان دخترانه در تاریخ ششم دی ماه سال۱۳۱۰هجری شمسی تا سیس شده است که متن آن نامه توسط مرحوم دکتر لبیب نوشته شده که ذیلا نقل می شود:

((دکتر ابراهیم لبیب به تاریخ یکم دیماه۱۳۱۰حکومت محترم شهرضا چون از امروز مدرسه بنات ملی شهرضا افتتاح می شود بودجه ذیل محض مدرسه عجالتاّ به طور ماهیانه لازم است. مستدعی است محلی برای آن درنظرگرفته شود.حقوق دونفر معلم(۱۰۰ریال)کرایه مدرسه(۲۰ریال)حقوق یک نفر مستخدم (۳۰ریال)می باشد. دکتر لبیب امضاء ۷۱۳ به تاریخ ۱۰/۱۰/۶))

منبع:تاریخ هزار ساله شهرضا- صفحه۱۴۴,۱۴۳

منبع عکس:مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا – فصلنامه اندیشه نو