سفال

بسم الله الرحمن الرحیم

درکارگاه عباس سهیلی خاک رس رابرای سفالگری , ازمعدن خاک رس در نزدیکی کوه دامزادتهیه می کنند.بعد خاک رس را با آسیاب چکشی آسیاب می کنند.خاک رس آسیاب شده رادر یک حوضچه برای تصفیه می ریزند.

وآب را دخل حوضچه می کنند وبا بیل خاک رس را با آب مخلوط می کنند وناخالصی ها را ازخاک رس جدا می کنند.گل تهیه شده رابعداز تخلیه آب حوضچه در دستگاه خمیرگیر ریخته خوب ورز می هند .گل آماه برای گذاشتن برچرخ سفالگری است.واستادکار پشت چرخ سفالگری نشسته و گل را برسرچرخ گذاشته و اشکال مختلفی را باگل می سازد .اجناس گلی را درهوای آزاد قرار داد تا سفت شود.

وبعداز سفت شدن فردای آن روزجنس گلی را بر سرچرخ سفالی قرار می دهند و استادکار آن را با ابزاری تراش می دهد.

بعد ازتراش دادن جنس گلی را می گذارند تاخشک شودو بعد داخل کوره قرار داه تا در مدت زمان۱۳ساعت حرارت ببینندو بعداز پخته شدن اجناس سفالی را تا دوروز می گذارند سرد شود وبعد روی آن را نقاشی کرده وبعد لعاب شیشه را بر روی ان ریخته و باز در کوره می گذارند تا پخت دوباره گرددو بعد از کوره دوم اجناس سفالی قابل مصرف هستند.

درکوره سنتی که اجناس سفالی درون آن پخت می شوند.

با تشکر از آقایان,حمیدرضا واحمدرضا سهیلی

نوشته:عمادالدین منصف