سلطان محمد خان احتشامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشسته از راست:

نفر اول: سلطان محمد خان احتشامی -نفر دوم: فتح اله کیخا_ نفر سوم: آقا میر یداللهی -نفر چهارم:ناشناس

افراد ایستاده: ناشناس

عکس حدودا سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در آباده گرفته شده است.

ارسالی از: آقای داریوش احتشامی