شادروان سیدتاج الدین امامزاده(رئیس پیشین فرهنگ استان)

امام زاده فرزند سیدخلیل (امام جمعه شهرضا)که مولف کتب متعدد درعلوم اسلام است یکی از اعقاب(میرزا مهدی خان ندیم استرآبادی وزیر ودبیررسالت نادرشاه افشاراست)میرزا مهدی خان,صاحب (دره نادری)و(تاریخ جهانگشای نادری)افزون بررسایل متکلف ومتنوع است.)شادروان امام زاده درطول سالهای ۱۳۱۱تا ۱۳۱۸ درپست رئیس کل فرهنگ اصفهان بود,افزون برخدمات بسیار درفرهنگ استان اصفهان بهساختن بناهای ارزشمند فرهنگی دراصفهان وسایر شهرهای استان ازجمله(شهرضا)پرداخت ودر شهرضا:۱- ساختمان دبیرستان سپهر را درزمین اهدایی شادروان علیرضاخان کیان به دست توانای(سیدمعصوم نیری)اجراکرد.

۲- احداث ساختمان دبیرستان آزرمی درخت درزمین(باغ بزرگ)

۳- احداث ساختمان دبستان زیبای خیام(در محل قبرستان متروکه محله علیا).


منبع:کتاب مشق آفتاب صفحه۹۲