شادروان علی اکبر زمان زاد شاعر طنز پرداز متخلص به (خارکن)

روانشاد علی اکبر زمان زادمتخلص به«خارکن» فرزند عباس در سال ۱۲۶۷ در شهرضا زاده شد او در همین شهر تحصیلات خویش را آغاز نمود و به سرودن اشعار و مطالعه آن علاقمند بود او از کارمندان وزارت طرق و شوارع (اداره راه) بود . وی در بدیهه سرائی و سرودن برخی از اشعار سیاسی و اجتماعی و انتقاد ازاوضاع زمانه مهارت داشته است اشعارش غیر از آنچه نزد دوستانش هست و اندکی که در جراید نشر یافته است بقیه اشعارش در دسترس نیست به شعرای انقلاب مشروطیت گرایش و توجهی خاص داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید